ALGEMENE VOORWAARDEN GRAFFITI MURALS

Algemeen: De offerte of factuur heeft uitsluitend betrekking op de in dit document vermelde diensten of producten. Indien dit document een offerte betreft kent deze een geldigheidtermijn tot maximaal 30 dagen na datering en is het geen definitieve overeenkomst. Voor een definitieve overeenkomst op grond van de in deze offerte genoemde bedragen en voorstellen, dient het document ter goedkeuring binnen de opgegeven geldigheidtermijn bij voorkeur ondertekend geretourneerd te worden of anderzijds schriftelijk bevestigd te worden. De offerte wordt met deze bevestiging automatisch omgezet in een opdrachtverstrekking en factuur voor de vastgelegde opdracht. Zowel post, fax als e-mail gelden als rechtsgeldig middel voor bevestiging van een offerte tot overeenkomst. Prijzen zoals vastgesteld in deze offerte of factuur zijn exclusief btw en kunnen verschillen van de op de website of op andere locaties genoemde (totaal)prijzen of prijzen van reeds uitgevoerde, vergelijkbare opdrachten. Opdrachtnemer hanteert richtprijzen die per offerte op de beschikbare gegevens en wensen van de opdrachtgever worden afgestemd en daardoor anders kunnen uitpakken dan op andere locaties vermelde of van derden afkomstige zijnde gegevens. Uit de in dit document of de op andere locaties genoemde prijzen zijn dan ook geen rechten te ontlenen voor verdere of volgende overeenkomsten m.b.t. vergelijkbare schilderopdrachten. De offerte/factuur is aan de aanvrager verbonden en niet overdraagbaar.

Specificatie: Om een transparante dienstverlening te kunnen realiseren, worden het te verwachten tijdspad, de opgave van oppervlakte en benodigde hoeveelheid materiaal, de gages, materiaal- en overige kostenposten uitgesplitst in een overzichtelijk geheel. De enige uitzonderingen hierop vormen kleine projecten met een vooraf vastgestelde “All-in” prijs en deelfacturen die onderdeel zijn van een omvangrijk project met meerdere betaaltermijnen.

Start van het project: Opdrachtnemer werkt omwille van kostendekking inzake de te leveren muurschildering altijd met een voorschot. Het project gaat pas van start als dit voorschot is voldaan. Uitzondering hierop vormen kleine projecten waarbij de totaalsom na vervaardiging meteen afgerekend wordt. Kent het project een ontwerpfase (zonder een kant en klaar aangeleverd voorbeeld) dan gaat deze ontwerpfase ook pas in na betaling van het in dit document vastgestelde voorschot. Alle muurschilderingen die een omvangrijker tijdspad kennen dan één dag gaan uitsluitend van start indien uiterlijk één week voor de afgesproken datum is voldaan aan de betaling van het in dit document opgegeven voorschotbedrag. Uitgezonderd zijn de afspraken die schriftelijk anders zijn overeengekomen, vermeld in factuur of correspondentie. Het voorschot betreft altijd minimaal 55% van de totaalsom incl. btw. Restantfacturen of facturen zonder voorschot moeten contant na afloop óf uiterlijk één week na vervaardiging van de schildering overgemaakt worden. Bij vaststelling van een nieuwe uitvoeringstermijn door het te laat of niet voldoen van het voorschot, moet rekening worden gehouden met een vertraging van 2 tot 9 weken, geheel afhankelijk van nog bestaande ruimte in de agenda van opdrachtnemer. Kosten voortkomend uit vertragingen en/of later uitvoeren van werkzaamheden die worden opgelopen door het niet tijdig overmaken van het voorschot, kunnen niet op opdrachtnemer verhaald worden.

Annulering en uitstel: Reeds geboekte projecten kunnen tot uiterlijk 30 dagen voor de vastgestelde uitvoeringsdatum kosteloos geannuleerd worden; vanaf dan wordt vanwege derving van inkomsten een annuleringsbedrag à 20% van de overeengekomen totaalsom in rekening gebracht. Bij annulering binnen 14 dagen voor de geboekte uitvoeringsdatum wordt 40% van de overeengekomen totaalsom vanwege derving van inkomsten in rekening gebracht. Voorschotten voor materialendekking kunnen ná aanschaf van voorraad voor het betreffende project niet meer geretourneerd worden. Indien muurschilderingen buiten plaatsvinden en door weersomstandigheden op de geboekte datum geen doorgang kunnen hebben, wordt in overleg een nieuwe datum gepland. Het afblazen van schilderwerkzaamheden op de dag van aanvang zelf, gaat uitsluitend na overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Buitenprojecten kunnen omwille van de volgende redenen tijdelijk of langer uitgesteld worden: Regen en sneeuw, temperaturen onder de 15°C (spuitbussen functioneren niet meer) té weinig licht (herfst-winter) en harde wind. Bij langdurig uitstel te wijten aan overmacht door ongunstige weersomstandigheden worden in die periode geen extra kosten in rekening gebracht. Als er op de projectlocatie voorzieningen moeten worden getroffen door de opdrachtgever, zoals het laten plaatsen van steigers of hoogwerker(s) en/of het reinigen c.q. prepareren van de te beschilderen ondergrond, dan wordt dit nadrukkelijk vermeld in dit document of bijbehorende correspondentie. Indien aan deze overeengekomen voorzieningen niet tegemoet wordt gekomen vóór de vastgestelde startdatum, wordt uitvoering van het project uitgesteld en zijn alle kosten die daaruit voort kunnen komen (zoals derving van inkomsten, langere huurperiodes van materialen) voor rekening van de opdrachtgever.

Tarieven en verjaring: Als omvangrijke projecten een tijdstraject kennen dat langer is dan 6 maanden, dan worden na elke 6 maanden de dan nog openstaande posten aangepast naar de nieuwe tarieven die ieder half jaar door opdrachtnemer vastgesteld worden. Dit vaststellen gebeurt op 1 januari en 1 juli van elk kalenderjaar. Uitsluitend projecten waarvan de gehele looptijd langer is dan 6 maanden komen hiervoor in aanmerking; het overschrijden van de tariefdata an sich is hierop niet van invloed. De ingangsdatum van een project is de datum vermeld op de offerte of overeenkomst waarop het project gebaseerd is.

Eigendom en auteursrecht: Materialen die tijdens schilderwerkzaamheden door opdrachtnemer worden gebruikt, zijn en blijven eigendom van opdrachtnemer en worden niet overgedragen aan de opdrachtgever. Uitzonderingen hierop vormen beschilderde zeilen, panelen en canvassen waarvan schriftelijk overeengekomen is dat deze bij de bestelde diensten en producten horen en overeenkomstig in de factuur opgenomen zijn. Muurschilderingen en kunstwerken in het algemeen kennen net zoals teksten, tekeningen en foto’s een auteursrecht dat automatisch bij de maker ligt. Dat auteursrecht is niet overdraagbaar en maakt opzettelijke vernietiging van een creatie zonder toestemming van de maker strafbaar. Neem daarom altijd contact op met opdrachtnemer als er de intentie bestaat om een muurschildering te verwijderen c.q. over te schilderen.

Schade en verantwoordelijkheid: Opdrachtnemer neemt de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat verf tijdens de beoogde werkzaamheden op ongewenste plekken terecht komt. Dit gebeurt indien gewenst d.m.v. afdekzeilen en afplaktape. Eventuele schade aan goederen, opgelopen door onjuist handelen van opdrachtnemer wordt in onderlinge overeenstemming met benadeelde opgelost of in handen van verzekeraar gelegd en langs die weg afgehandeld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk te stellen voor beschadiging van kledij en goederen – opzettelijk of per ongeluk door het gebruik van verf tijdens de schilderwerkzaamheden, of verwondingen – opgelopen door het onjuist en onveilig gebruik van verf door derden en/of personen die hier geen toestemming voor hebben. Opdrachtnemer draagt geen verantwoordelijkheid voor schade – na vervaardiging van een muurschildering ontstaan aan die muurschildering – voortkomend uit brand, vandalisme, extreme weersomstandigheden of onverwacht loslaten van verflagen ten gevolge van een matige of slecht functionerende grondering onder die muurschildering. Opdrachtnemer maakt gebruik van voor kunstschilderingen gespecialiseerde materialen die in overleg met de opdrachtgever uitgekozen en afgestemd zijn op de specifieke ondergrond van een te beschilderen locatie. Deze materialen kennen een lange weerbestendigheid en kleurvastheid, maar kunnen in houdbaarheidsduur beïnvloed worden door de kwaliteit van de ondergrond. De verantwoordelijkheid voor de keuze van het type grondering en het aanbrengen of weglaten hiervan, ligt bij de opdrachtgever. Opdrachtnemer speelt hierin uitsluitend een adviserende rol.

——————————————————————————————————————–

ALGEMENE VOORWAARDEN GRAFFITI MURALS

De offerte/factuur heeft uitsluitend betrekking op de in dit document onder ‘omschrijving’ vermelde diensten of producten.

Workshops vinden uitsluitend plaats indien is voldaan aan de betaling van het in de offerte/factuur opgegeven voorschotbedrag. Uitgezonderd zijn afspraken die schriftelijk anders zijn overeengekomen, vermeld in factuur of correspondentie.

Indien graffitiworkshops buiten plaatsvinden en door weersomstandigheden op de geboekte datum geen doorgang kunnen hebben, wordt het voorschotbedrag teruggestort. Reeds geboekte workshops kunnen tot uiterlijk 14 dagen voor de workshopdatum kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering binnen 14 dagen voor de geboekte datum wordt € 40,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 48 uur voor de geboekte datum wordt de helft van de op de factuur opgevoerde kosten in rekening gebracht. Het afblazen van een event op de dag van boeking zelf, gaat uitsluitend na overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Materialen die tijdens de graffitiworkshop voor gebruik ter beschikking worden gesteld, blijven eigendom van opdrachtnemer en worden niet overgedragen aan deelnemers van de workshops. Uitzonderingen hierop vormen beschilderde materialen waarvan schriftelijk overeengekomen is dat deze bij de bestelde diensten en producten horen en overeenkomstig in de factuur opgenomen zijn.

Tot de standaardmaterialen en diensten van een graffitiworkshop waarin altijd voorzien wordt, behoren: voldoende spuitbussen, voldoende spuitbusdopjes (caps), latex handschoenen ter bescherming van de handen, stofmaskertjes ter bescherming van de luchtwegen, het ter beschikking stellen van een geschikte locatie en/of een op locatie voor graffitidoeleinden (tijdelijk) aan te brengen ondergrond, begeleiding en uitleg door een ervaren graffiti artist tijdens de gehele duur van de workshop.

Medewerkers van opdrachtnemer geven deelnemers voorafgaand aan een workshop een heldere en duidelijke uitleg over veiligheid en veilig gebruik van spuitbussen tijdens de workshop en leggen daarmee de verantwoordelijkheid van deelname aan de workshop en veilig gebruik van de spuitbussen bij de deelnemers zelf. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk te stellen voor beschadiging van eigen kledij – opzettelijk of per ongeluk door het gebruik van spuitverf tijdens de workshop, of verwondingen – opgelopen door het onjuist en onveilig gebruik van spuitbussen tijdens de workshop.

Prijzen zoals vastgesteld in deze offerte of factuur zijn excl. btw kunnen verschillen van de op de website of op andere locaties genoemde (totaal) prijzen of prijzen per persoon voor eenzelfde activiteit. Opdrachtnemer hanteert richtprijzen die per activiteit of offerte op de beschikbare gegevens en groep deelnemers worden afgestemd en daardoor anders kunnen zijn dan elders vernomen. Uit de in deze offerte/factuur genoemde prijzen of de op andere locaties genoemde richtprijzen zijn dan ook geen rechten te ontlenen voor verdere of volgende overeenkomsten m.b.t. vergelijkbare activiteiten of vergelijkbare groepen deelnemers.

Offertes kennen een geldigheidstermijn van één maand en zijn geen definitieve overeenkomst. Voor een definitieve overeenkomst op grond van de in deze offerte/factuur genoemde bedragen en voorstel, graag binnen de opgegeven geldigheidstermijn schriftelijk een bevestiging retourneren waarin het betreffende offerte/factuurnummer genoemd wordt. Zowel post, fax als e-mail gelden als rechtsgeldig middel voor bevestiging van een overeenkomst.

Betaling 100% voor aanvang van de workshop, anders kan en zal niet met de werkzaamheden worden begonnen. Bij vaststelling van een nieuwe uitvoeringstermijn door het te laat of niet voldoen van het voorschot, moet rekening worden gehouden met een vertraging (afhankelijk van de nog bestaande ruimte in de agenda van opdrachtnemer). Kosten voortkomend uit vertragingen en/of later uitvoeren van werkzaamheden die worden opgelopen door het niet tijdig overmaken van het voorschot, kunnen niet op opdrachtnemer verhaald worden. 

Opdrachtgever betaalt voor het vastgestelde maximaal aantal deelnemers en/of andere diensten en materialen, zoals vermeld in deze offerte c.q. factuur; ook als ten tijde van de workshop blijkt dat er minder deelnemers zijn dan vooraf verwacht. De in de offerte/factuur genoemde bedragen zijn bindend.